Algemene verkoopsvoorwaarden

De koper erkent uitdrukkelijk deze algemene voorwaarden ontvangen te hebben voor het afronden van de ticketaankoop, er kennis van genomen te hebben en ze te aanvaarden. De Roma vzw heeft het recht deze algemene voorwaarden op elk ogenblik, en zonder voorafgaandelijke verwittiging, te wijzigen. De wijzigingen worden van kracht vanaf het ogenblik dat zij op de website verschijnen, tenzij anders bepaald.

De Roma vzw handelt als organisator voor de eigen concerten en evenementen. De Roma vzw treedt tevens op als dienstverlener, inzake ticketverkoop, voor de eigen concerten en evenementen. De Roma vzw handelt tevens als dienstverlener voor de organisatoren van evenementen, zaalhuurders-organisatoren van evenementen en kan hierdoor nooit verantwoordelijk gesteld worden voor veranderingen, door de organisatoren en/of organisatoren-zaalhuurders, van data, plaats, prijs of annulering van het evenement.

Tickets worden enkel terugbetaald of omgewisseld indien het evenement wordt afgelast of verplaatst naar een andere datum. In geval van afgelasting of verplaatsing worden de tickets terugbetaald door het voorverkooppunt waar ze zijn aangekocht. Indien u e-tickets heeft ontvangen aangekocht via www.deroma.be, gelieve dan de bevestigingsmail met de e-tickets terug te mailen naar balie@deroma.be met vermelding van uw rekeningnummer. Indien u tickets heeft aangekocht via onze ticketbalie, gelieve ons dit ook via e-mail of telefonisch te laten weten om de terugbetaling te kunnen regelen.

Terugbetalingen voor via De Roma aangekochte tickets kunnen maar gebeuren tot 2 maanden na de aankondiging van de afgelasting of verplaatsing van het evenement. Alle aankondigingen worden gepubliceerd op www.deroma.be.

Om misbruik tegen te gaan moet het verloren gaan van en problemen met tickets ten laatste de dag VOOR het evenement via e-mail aan balie@deroma.be gemeld worden.

De tickets worden gereserveerd op het ogenblik van het verzenden van het bestelformulier. De tickets worden pas verstuurd na ontvangst van de correcte betaling. De reservatie wordt geannuleerd indien de tickets niet worden betaald binnen de aangegeven betalingstermijn. Deze termijn zal strikt toegepast worden. De BTW en eventuele taksen zijn steeds ten laste van de koper.

De persoon of firma die de bestelling doet, wordt beschouwd als opdrachtgever en zal gehouden zijn tot betaling van de bestelling, zelfs wanneer deze aan een derde moet worden opgesteld en toegezonden.

Onze producten o.a. tickets, merchandisingmateriaal, ... blijven steeds onze uitsluitende eigendom, zowel geestelijk als materieel. Bijgevolg is elke nadruk of nabootsing onder welke vorm en met om het even welk procedé strikt verboden. Het is verboden de tickets om commerciële redenen aan derden te verschaffen. Indien de tickets niet werden aangeschaft via de officiële verkoopkanalen, dan behoudt de organisator zich het recht voor de toegang te ontzeggen. De door u opgegeven persoonsgegevens zullen eveneens worden gehouden om controles uit te voeren teneinde verkoop van tickets tegen woekerprijzen te detecteren. Wij voeren controles uit om na te gaan of kopers één of meer tickets aanbieden tegen woekerprijzen.

Overeenkomstig de bepalingen van de wet betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen dd. 30 juli 2013 gepubliceerd op 6 september 2013 is verboden: de regelmatige doorverkoop van tickets, de voorstelling met het oog op regelmatige doorverkoop, de verstrekking van middelen die worden aangewend voor een regelmatige doorverkoop, de occasionele doorverkoop tegen een prijs die hoger is dan de vermelde toegangsprijs, de verkoop van een bevoorrecht of promotioneel toegangsbewijs waarvoor er geen oorspronkelijke verkoop is geweest, de doorverkoop vóór de start van de oorspronkelijke verkoop. Elke overtreding of inbreuk zal vervolgd worden. De overtredingen zijn onderworpen aan sancties als bedoeld in artikel 124 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming.

De Roma vzw wendt alle redelijke middelen aan om de informatie op haar website volledig, correct en up-to-date te houden. Zij geeft echter geen enkele waarborg hieromtrent, en kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die iemand zou lijden als gevolg van het bezoek aan of het gebruik van de website, behoudens door die persoon bewezen opzet of zware fout in hoofde van De Roma vzw. De Roma vzw is niet aansprakelijk voor overmacht die de uitvoering van deze overeenkomst vertraagt of verhindert. Worden onder meer maar niet uitsluitend als overmacht beschouwd: staking, natuurrampen, overstroming, brand, bezetting, extreme weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, technische defecten. De Roma vzw dient niet het bewijs te leveren van de onvoorzienbare of onvermijdbare aard van dergelijke situatie van overmacht.

De klant gaat uitdrukkelijk akkoord om correcte, accurate, actuele en volledige informatie over zichzelf te verstrekken zoals gevraagd op het registratieformulier. De Roma vzw behoudt zich het recht voor om, wanneer zij redelijke vermoedens heeft dat de verstrekte informatie onjuist, onvolledig of voorbijgestreefd is, de gevraagde verrichting te schorsen of te weigeren. Conform de wettelijke bepalingen heeft De Roma vzw de mogelijkheid om uw adressen op te nemen in de databank van De Roma vzw. Zij kunnen tevens worden gebruikt door de organisator, coproducenten of zaalhuurders voor marketingdoeleinden. Elke klant die zijn identiteit bewijst, is gerechtigd om toegang te krijgen tot zijn persoonsgegevens en om verbeteringen hieraan aan te brengen, mits voorafgaandelijk schriftelijk verzoek. Meer informatie over ons privacybeleid vind je hier.

Het maken van foto's, film- video- of geluidsopnames tijdens de voorstelling is verboden. De enige uitzondering hierop is het gebruik van je smartphone voor persoonlijk gebruik. Persfotografen vragen op voorhand toestemming via pers@deroma.be. 

Bij geschillen zijn slechts de rechtbanken van Antwerpen bevoegd. De Belgische wetgeving is van toepassing.